Public Forum

บันทึกชีวิต : เส้นทางสู่สิทธิสมรสเท่าเทียม

20 ตุลาคม 2023

“สิทธิการสร้างครอบครัว” เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และถือเป็นความเสมอภาคทางเพศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ปัจจุบันคู่รักเพศหลากหลายในประเทศไทย (LGBTQIAN+) ยังไม่ได้รับรองตามกฎหมายเท่ากับคู่สมรสชายหญิง

Policy Forum ครั้งที่ 2: นโยบายสุขภาพจิต : Mental Health Policy Ecosystem

5 ตุลาคม 2023

เปิดพื้นที่ชวนสนทนาเพื่อสร้างระบบนิเวศนโยบายสุขภาพจิต สู่ข้อเสนอเพื่อการสนับสนุนข้อมูลเพื่อต่อยอดนโยบายสุขภาพจิตของไทย

เจ้าพระยา พลังแห่งสายน้ำ (ช่วงบ่าย)

30 กันยายน 2023

สะท้อนความคิดเห็น ทิศทางการขับเคลื่อน ที่มากกว่า การพัฒนาโครงการเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อยอดความร่วมมือสู่กระบวนการทำงานในอนาคต

เจ้าพระยา พลังแห่งสายน้ำ (ช่วงเช้า)

30 กันยายน 2023

เปิดการทำงานขับเคลื่อนภาคประชาสังคม สะท้อนแนวทางการต่อสู้ของกลุ่มผู้คัดค้าน สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มองบทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อปกป้องสิทธิ เมื่อนโยบายภาครัฐไม่เป็นธรรมต่อวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะ

Policy Forum ครั้งที่ 1 | นโยบายด้านสาธารณสุข

20 กันยายน 2023

เช็กลิสต์ นโยบายสาธารณสุข #รัฐบาลเศรษฐา สุขภาพดีถ้วนหน้า ขายฝัน หรือ ทำได้จริง?

ทางรอด ทางเลือก วิสาหกิจแก้วิกฤติโลกร้อน

20 กันยายน 2023

ประเทศไทยเสี่ยงสูงจากสถานการณ์วิกฤติโลกร้อน แล้งหนัก น้ำท่วม ฝนทิ้งช่วง อากาศแปรปรวนสุดขั้ว ส่งผลต่อภาคการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ชวนตระหนักถึงความสำคัญ สร้างความร่วมมือ

collaboration day ข้อเสนอแนะสู่นโยบายพื้นที่สาธารณะสีเขียวอย่างยั่งยืน

26 สิงหาคม 2023

จะทำอย่างไรจึงจะพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด?

POP PARK BKK เชื่อมคน เชื่อมย่าน หลักสี่สีเขียว

22 สิงหาคม 2023

ทำอย่างไรจะเพิ่มพื้นที่ให้มีศักยภาพ พัฒนาเป็นเส้นทางเดินเท้าที่เดินได้เดินดีและปลอดภัย ตอบโจทย์พื้นที่สาธารณะผ่านการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่

เสี่ยงขั้นสุด สภาพภูมิอากาศแปรปรวนสุดขั้ว

28 มิถุนายน 2023

ชวนสะท้อนปัญหาโลกร้อนที่เราต้องเร่งแก้ไข เมื่อโลกกำลังแปรปรวน พร้อมหาทางออกร่วมกัน!

สังคมไทยกับสถานการณ์การตีตราและการเลือกปฏิบัติ สู่ ทางออกทางรอดที่เป็นรูปธรรม

24 มิถุนายน 2023

มนุษย์ทุกคนควรได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปราศจากการกีดกันทุกรูปแบบ

  ข้อมูลวิชาการ และประสบการณ์ Post Election โอกาสสังคมไทย

  13 มิถุนายน 2023

  "ปรากฏการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมา เราเห็นพลังของประชาชนที่เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้" ชวนร่วมถักทอตาข่ายนิรภัยของสังคมประชาธิปไตย “Political Safety Net” เพื่อ รองรับการเปลี่ยนผ่านหลังการเลือกตั้งให้ยั่งยืน ยกระดับกระบวนการการมีส่วนร่วมให้เป็นวาระทางสังคม!

  Green space นโยบายพื้นที่สาธารณะที่ขับเคลื่อนต่อเนื่องและยั่งยืน

  13 มิถุนายน 2023

  Transformation เปลี่ยนผ่านประเทศไทย ผ่านพื้นที่สาธารณะ' เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่สาธารณะร่วมกันอย่างยั่งยืน