GOODWALK FORUM THAILAND 2023

มหานครทั่วโลกต่างมุ่งพัฒนาสู่ “เมืองเดินได้เดินดี” รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับสุขภาวะของผู้คน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของย่านและเมือง ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับการเดินเท้า

The Active ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (UDDC-CEUS) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการสัญจร “เดินเท้า” ในงาน GOODWALK FORUM THAILAND 2023: ก้าวสู่ทศวรรษแห่งการพัฒนาเมือง ด้วยยุทธศาสตร์เมืองเดินได้-เมืองเดินดี

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก

• รศ.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ – รองอธิการบดี กำกับดูแลการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นพ.ไพโรจน์เสาน่วม – ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพฯ เมืองเดินได้เมืองเดินดี”

• รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล – รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ก้าวสู่ทศวรรษการพัฒนาเมืองด้วยยุทธศาสตร์เมืองเดินได้-เมืองเดินดี

• รศ.นิรมล เสรีสกุล – ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

ดำเนินรายการโดย • รศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา • พิชญาพร โพธิ์สง่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active