Policy Forum ช่วงที่ 2 “แนวคิด หลักการ สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าและกระจายอำนาจ”

งานวิจัยชี้ว่า เงินอุดหนุนสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี อย่างถ้วนหน้า จะช่วยให้เด็กเล็กมีภาวะโภชนาการที่ดี และเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับเงิน ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีในครอบครัว

สวัสดิการเด็กเล็กที่ไม่ถ้วนหน้า ทำไมต้องเลือกว่า ต้องให้เด็กเล็กที่เป็นคนจนเท่านั้น…กลไกกระจายอำนาจ เมื่อท้องถิ่นจัดการตนเองสามารถผลักดันสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าได้

The Active ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และ เครือข่ายกว่า 450 องค์กร จัด Policy Forum นโยบายสวัสดิการเด็กเล็ก

13.00 – 15.00 น. เวทีเสวนา “แนวคิด หลักการ สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า และการกระจายอำนาจ”

· ศ.ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา

· ผศ.สุนี ไชยรส คณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

· ณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล

· ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

· พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ดำเนินรายการโดย: ณาตยา แวววีรคุปต์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active