Policy Forum ครั้งที่ 1 | นโยบายด้านสาธารณสุข

เช็กลิสต์ นโยบายสาธารณสุข #รัฐบาลเศรษฐา สุขภาพดีถ้วนหน้า ขายฝัน หรือ ทำได้จริง?

The Active Thai PBS ร่วมกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวที Policy Forum ครั้งที่ 1 : นโยบายด้านสาธารณสุข

ร่วมเสวนาโดย…

• นิมิตร์ เทียนอุดม รองประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค

• นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท

• ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ กรรมการแพทยสภา และนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย

• พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

• รศ.ธนพร ศรียากูล กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และอนุกรรมการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข

ดำเนินรายการโดย…

• กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

• วชิรวิทย์ เลิศบำรุงชัย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active