Policy Forum ครั้งที่ 5 : นโยบายพักหนี้เกษตรกร

รัฐบาลเดินหน้ามาตรการ “พักชำระหนี้” รอบใหม่ ทั้งต้นและดอกเบี้ย กรอบระยะเวลา 3 ปี ให้กับเกษตรกรรายย่อยกว่า 2.7 ล้านคน ตั้งเป้าลดภาระหนี้พร้อมแนวทางฟื้นฟูศักยภาพ หวังแก้จุดอ่อนมาตรการพักหนี้ก่อนหน้านี้

ในรอบ 9 ปี มีโครงการพักหนี้มาแล้ว 13 ครั้ง แต่ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ พบว่าเกษตรกรที่เข้าโครงการมีแนวโน้มเป็นหนี้เสียสูงขึ้น ขาดวินัยทางการเงินและมีแนวโน้มติดกับดักหนี้จากการกลับเข้าไปพักหนี้ซ้ำ จึงเป็นโจทย์ท้าทายถึงมาตรการ “พักหนี้” รอบใหม่ จะทำอย่างไรให้นำไปสู่การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรได้จริง

The Active เปิดพื้นที่สะท้อนความคิดเห็น คลี่ปมปัญหาของนโยบายพักหนี้ ถอดประสบการณ์ปลดหนี้ พร้อมหาคำตอบให้กับนโยบายพักหนี้ ที่นำไปสู่การยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิต ทำให้เกษตรกรหลุดพ้นวังวนหนี้สินได้จริง

📌เวที Policy Forum ครั้งที่ 5 : นโยบายพักหนี้เกษตรกร

ผู้ร่วมเสวนา

• รศ.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

• โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

• สมจิต คงทน ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิตไท

• พงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

• ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 PUB

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

• บุญชู มณีวงษ์ ประธานกลุ่มพันธมิตรเกษตรกรบ้านนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

• จุฑารัตน์ พูลชาติ ประธานกลุ่มส่งเสริมการทำนา บ้านหอมกระจุย จังหวัดชัยนาท

ผู้ดำเนินรายการ : ณาตยา แวววีรคุปต์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active