ต้นแบบการฟื้นใจเมืองด้วยยุทธศาสตร์ เมืองเดินได้ – เมืองเดินดี 4 ภูมิภาคทั่วไทย”

การเดิน” การเดินนอกจากจะเป็นการเดินทางที่ต้นทุนต่ำที่สุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดแล้ว ยังช่วยด้านสุขภาพ การเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ สร้างเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนเมืองที่สำคัญ เมืองเดินได้-เมืองเดินดี จะส่งผลการพัฒนาย่าน อนาคตรูปแบบใหม่ที่เกิดจากกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม…

The Active ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (UDDC-CEUS) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเดินเท้าในเมือง “ก้าวสู่การเปลี่ยนเมือง” ในงาน GOODWALK FORUM THAILAND 2023: ก้าวสู่ทศวรรษแห่งการพัฒนาเมือง ด้วยยุทธศาสตร์เมืองเดินได้-เมืองเดินดี

#เสวนาสาธารณะ “ต้นแบบการฟื้นใจเมืองภูมิภาคด้วยยุทธศาสตร์ เมืองเดินได้ – เมืองเดินดี 4 ภูมิภาคทั่วไทย”

• บรรจง โฆษิตจิรนันท์ – นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

• ประภัสร์ ภู่เจริญ – นายกเทศมนตรีเมืองลําพูน

• รศ.สิงห์ อินทรชูโต – หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ภูษิต ไชยฉ่ำ – รองนายกเทศมนตรีนครระยอง

• กณพ เกตุชาติ – นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ปาฐกถาพิเศษ “เมืองภูมิภาค คืออนาคตไทย” • นวพร เรืองสกุล – อดีตเลขาธิการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ / ผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย / ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย • รศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา • พิชญาพร โพธิ์สง่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active