Public Forum

หลักประกันรายได้ของทุกคนเมื่อสูงวัย ประเทศไทย พร้อมหรือยัง ? (16 ธ.ค. 2565)

16 ธันวาคม 2022

ในปี 2565 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ แต่ผู้สูงอายุกำลังเผชิญภาวะ “แก่ก่อนรวย ป่วยก่อนตาย” การสร้างหลักประกันรายได้เพื่อมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จึงไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับทุกช่วงวัย เพื่อเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ในอนาคต

Roundtable Discussion สู่ปฏิบัติการทางนโยบายแก้หนี้แก้ความยากจน : ทางออกการแก้หนี้ แก้จนไทย

8 ธันวาคม 2022

"Roundtable discussion: สู่ปฏิบัติการทางนโยบายแก้หนี้ แก้ความยากจน" จากกรณีศึกษาหนี้ 4 รูปแบบ สู่ปฏิบัติการทางนโยบายแก้หนี้

เลือกตั้งครั้งต่อไป ประเทศไทยเอาไงต่อ(17 พ.ย.2565)

17 พฤศจิกายน 2022

“อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กำลังสวนทางกับโครงสร้างการเมืองที่กีดกันประชาชนออกจากการตัดสินใจของรัฐหรือไม่? หากการเลือกตั้งครั้งที่ใกล้จะมาถึง สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยได้ พรรคการเมืองมองอนาคตและความท้าทายไว้อย่างไร?

Thailand Talks 2022 #เห็นต่างคุยกันได้ (24 ก.ย.2565)

24 กันยายน 2022

ร่วมสร้างปรากฏการณ์ #เห็นต่างคุยกันได้ กับ Thailand Talks 2022 สร้างวัฒนธรรมการพูดคุยครั้งใหม่ของสังคมไทย สะท้อนมุมมอง "ความต่าง" ผ่านการ "รับฟัง" และ "แลกเปลี่ยน"

“Green next Generation แนวทางใหม่ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวสาธารณะ” ช่วงที่ 2 (18 ก.ย. 65)

18 กันยายน 2022

นำเสนอข้อมูลจากการร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น ●กลไกและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวสาธารณะอย่างยั่งยืน ●มาตรการทางภาษี กองทุน กฎหมาย เพื่อกระตุ้นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียว ●ความเป็นไปได้ใหม่ต่อรูปแบบพื้นที่สีเขียวสาธารณะ ●แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Green next Generation แนวทางใหม่ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวสาธารณะ(18 ก.ย. 65)

18 กันยายน 2022

หัวใจสำคัญแห่งโอกาสการพลิกฟื้นพื้นที่รกร้าง สู่ พื้นที่สีเขียวสาธารณะ คือ 'การมีส่วนร่วม' ทำอย่างไรจะมีกลไกสร้างแรงจูงใจดึงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามารวมพลังเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้มีคุณค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนเมือง

Maekha’s Hackathon “โอกาส” ของการพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน :นำเสนอแผนปฎิบัติการ การพัฒนาคลองแม่ข่า

20 สิงหาคม 2022

นำเสนอแผนปฎิบัติการร่วมกับตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ-พื้นที่สาธารณะสีเขียว-การพัฒนาที่อยู่อาศัย-การจัดตั้งกองทุนร่วมพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน . มองโอกาสการขับเคลื่อน การพัฒนาคลองแม่ข่า สู่การพัฒนาอนาคตเมืองเชียงใหม่

Maekha’s Hackathon “โอกาส” ของการพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน :เปิดข้อมูล และมุมมองการพัฒนาคลองแม่ข่าในหลากหลายมิติ

20 สิงหาคม 2022

เปิดข้อมูลที่หลากหลาย ฉายภาพคลองแม่ข่าทั้งด้านโครงข่ายสัญจร พื้นที่ประวัติศาสตร์ พื้นที่สาธารณะ และโอกาสทางเศรษฐกิจ ร่วมมองโอกาสที่เท่าเทียม สร้างเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน

คุยกันหลังดูสารคดี #สำรับชาติพันธุ์ สู่ความมั่นคงอาหารคนเมือง (6 ส.ค. 65)

6 สิงหาคม 2022

คุยกันหลังดูสารคดี #สำรับชาติพันธุ์ ถ้าทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ทะเลเปลี่ยน จะเหลืออะไรให้พวกเรากิน

คลองแม่ข่าที่ถูกลืม:โอกาสอนาคตเมืองเชียงใหม่เพื่อทุกคน (23 ก.ค.2565)

23 กรกฎาคม 2022

ภาพฝันโอกาสของการพัฒนาเมือง จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เมื่อ “คน คลอง อยู่ร่วมกันได้” นำไปสู่ข้อเสนอแผนแม่บทด้านการจัดการที่อยู่อาศัย