Public Forum

เปิดภาพอนาคตสุขภาพจิตคนไทย 2576

21 กุมภาพันธ์ 2024

อนาคตสุขภาพจิตคนไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเป็น “ระเบิดเวลาของความหวาดกลัว” หรือ “จุดหมายแห่งความสุข” อยู่ที่เราเลือก และกำหนดได้

เปิดสภาเมืองคนรุ่นใหม่ | ครั้งที่ 1/2567

28 มกราคม 2024

“สภาเมืองคนรุ่นใหม่” กระบวนการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง ที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานคร

Policy Forum ครั้งที่ 7 กฎหมายชาติพันธุ์

18 มกราคม 2024

ชวนมองคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความหลากหลายและการลดอคติทางวัฒนธรรม จึงร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารทำความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ในเสวนา กฎหมายชาติพันธุ์: ตัวตนและศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์

Policy Forum ครั้งที่ 6 คืนครูให้ห้องเรียน

11 ธันวาคม 2023

คะแนนสอบ PISA ของเด็กไทยต่ำสุดในรอบ 20 ปี สะท้อนวิกฤตคุณภาพการเรียน เชื่อมโยงกับปัญหาคุณภาพครูที่ต้องแบกภาระงานนอกห้องเรียน

Policy Forum ครั้งที่ 5 : นโยบายพักหนี้เกษตรกร

1 ธันวาคม 2023

รัฐบาลเดินหน้ามาตรการ “พักชำระหนี้" รอบใหม่ โจทย์ท้าทายถึงมาตรการ “พักหนี้” จะทำอย่างไรให้นำไปสู่การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรได้จริง

Policy Forum ช่วงที่ 2 “แนวคิด หลักการ สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าและกระจายอำนาจ”

16 พฤศจิกายน 2023

งานวิจัยชี้ว่า เงินอุดหนุนสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี อย่างถ้วนหน้า จะช่วยให้เด็กเล็กมีภาวะโภชนาการที่ดี และเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับเงิน ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีในครอบครัว

Policy Forum ช่วงที่ 1 นำเสนอผลงานศึกษาวิจัย “สวัสดิการเด็กเล็ก”

16 พฤศจิกายน 2023

ถ้า “เด็กคืออนาคตของชาติ” แล้วทำไมเด็กไทยหลายคนกลับเข้าไม่ถึงสวัสดิการ โดยเฉพาะ “เด็กเล็ก” วัยแรกเกิดถึง 6 ปี?

ต้นแบบการฟื้นใจเมืองด้วยยุทธศาสตร์ เมืองเดินได้ – เมืองเดินดี 4 ภูมิภาคทั่วไทย”

26 ตุลาคม 2023

การเดิน" การเดินนอกจากจะเป็นการเดินทางที่ต้นทุนต่ำที่สุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดแล้ว ยังช่วยด้านสุขภาพ การเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ สร้างเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนเมืองที่สำคัญ เมืองเดินได้-เมืองเดินดี จะส่งผลการพัฒนาย่าน อนาคตรูปแบบใหม่ที่เกิดจากกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม

GOODWALK FORUM THAILAND 2023

26 ตุลาคม 2023

มหานครทั่วโลกต่างมุ่งพัฒนาสู่ “เมืองเดินได้เดินดี” รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับสุขภาวะของผู้คน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของย่านและเมือง ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับการเดินเท้า

บันทึกชีวิต : เส้นทางสู่สิทธิสมรสเท่าเทียม

20 ตุลาคม 2023

“สิทธิการสร้างครอบครัว” เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และถือเป็นความเสมอภาคทางเพศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ปัจจุบันคู่รักเพศหลากหลายในประเทศไทย (LGBTQIAN+) ยังไม่ได้รับรองตามกฎหมายเท่ากับคู่สมรสชายหญิง

Policy Forum ครั้งที่ 2: นโยบายสุขภาพจิต : Mental Health Policy Ecosystem

5 ตุลาคม 2023

เปิดพื้นที่ชวนสนทนาเพื่อสร้างระบบนิเวศนโยบายสุขภาพจิต สู่ข้อเสนอเพื่อการสนับสนุนข้อมูลเพื่อต่อยอดนโยบายสุขภาพจิตของไทย

เจ้าพระยา พลังแห่งสายน้ำ (ช่วงบ่าย)

30 กันยายน 2023

สะท้อนความคิดเห็น ทิศทางการขับเคลื่อน ที่มากกว่า การพัฒนาโครงการเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อยอดความร่วมมือสู่กระบวนการทำงานในอนาคต