เจ้าพระยา พลังแห่งสายน้ำ (ช่วงเช้า)

การพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่ถกเถียงโดยประชาชนและองค์กรจากหลายภาคส่วนตลอดมาตั้งแต่ช่วงริเริ่มขึ้นในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ล่าสุด ศาลปกครองสั่งระงับโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

The Active ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย เปิดการทำงานขับเคลื่อนภาคประชาสังคม สะท้อนแนวทางการต่อสู้ของกลุ่มผู้คัดค้าน สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มองบทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อปกป้องสิทธิ เมื่อนโยบายภาครัฐไม่เป็นธรรมต่อวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะ

ประเด็น : รวมพลังปกป้องแม่น้ำเจ้าพระยา

• ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

• ผศ.สิตางศุ์ พิลัยหล้า ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ยศพล บุญสม หัวหน้าโครงการ we!park

• อัชชพล ดุสิตนานนท์ อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

• สาธิต ดำรงผล ตัวแทนชุมชนบางอ้อ

• ระวีวรรณ สมิตะมาน ตัวแทนชุมชนบ้านปูน

ประเด็น : การมีส่วนร่วมใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแม่น้ำเจ้าพระยา

• ภารนี สวัสดิรักษ์ เครือข่ายการวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม

• ส.รัตนมณี พลกล้า มูลนิธิศุนย์ข้อมูลชุมชน

• ไกร ตั้งสง่า ประธานคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณวิศวกรรมสถานฯ

• ประมาณ มุขตารี ตัวแทนชุมชนบางอ้อ

ดำเนินรายการ : นิตยา กีรติเสริมสิน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active