Policy Forum ช่วงที่ 1 นำเสนอผลงานศึกษาวิจัย “สวัสดิการเด็กเล็ก”

ถ้า “เด็กคืออนาคตของชาติ” แล้วทำไมเด็กไทยหลายคนกลับเข้าไม่ถึงสวัสดิการ โดยเฉพาะ “เด็กเล็ก” วัยแรกเกิดถึง 6 ปี?

จากการสำรวจของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่า ปี 2560 มีเด็กยากจนที่ตกหล่นจากการได้รับเงินอุดหนุนมากถึง 30% เนื่องจากปัญหาของกระบวนการคัดกรอง

เส้นทาง ‘สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า’ ที่ไม่ใช่แค่ว่า ‘สงเคราะห์’ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

The Active ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และ เครือข่ายกว่า 450 องค์กร ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า จัด Policy Forum นโยบายสวัสดิการเด็กเล็ก

📍10.00– 11.30 น. เวทีนำเสนอผลงานศึกษาวิจัย เรื่อง สวัสดิการเด็กเล็ก

• เรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

• รศ.รัตพงษ์ สอนสุภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

• ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 PUB

• เกรียงไกร ชีช่วง คณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ดำเนินรายการโดย: ณาตยา แวววีรคุปต์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active