collaboration day ข้อเสนอแนะสู่นโยบายพื้นที่สาธารณะสีเขียวอย่างยั่งยืน

“Green Space” พื้นที่สีเขียวสาธารณะ ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ มีหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะ พื้นที่สีเขียวธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศสูง พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจร พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ ฯลฯ

ความท้าทายสำคัญ จะทำอย่างไรจึงจะพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด? The Active ร่วมกับ we!park ชวนขยายผลการรับรู้ ตระหนักถึงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเมืองกับกิจกรรม collaboration day ณ สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์

📍17.30 น. การสร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อน พื้นที่สาธารณะสีเขียว • ยศพล บุญสม หัวหน้าโครงการ we!park

📍17.40 น. ข้อเสนอแนะ สู่ นโยบายพื้นที่สาธารณะสีเขียวอย่างยั่งยืน

• ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรฝึกอบรมและการวิจัย โครงการ we!park

• ธาริต บันเทิงจิตร และ ภาสุร์ นิมมล บริษัท มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ จำกัด

• ผศ.สุปรียา หวังพัชรพล และ ผศ.ประภัสรา นาคะ พันธุ์อําไพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ณัฐวดี สัตนันท์ ผู้ก่อตั้งบริษัท สนใจ เฮาส์ จำกัด

• จุฤทธิ์ กังวานภูมิ บริษัท ปั้นเมือง จำกัด

• ทนวินท วิจิตรพร สมาคมเพื่อการออกแบบและส่งเสริมการมีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว

• โอบเอื้อ กันธิยะ วิ่งเล่นสตูดิโอ

ดำเนินรายการโดย ยศพล บุญสม และ พิชญาพร โพธิ์สง่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active