ทางรอด ทางเลือก วิสาหกิจแก้วิกฤติโลกร้อน

ประเทศไทยเสี่ยงสูงจากสถานการณ์วิกฤติโลกร้อน แล้งหนัก น้ำท่วม ฝนทิ้งช่วง อากาศแปรปรวนสุดขั้ว ส่งผลต่อภาคการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

09.30 น. สถานการณ์วิกฤติโลกร้อน
• รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานมูลนิธิไทยพีบีเอส
09.40 น. ปาฐกถาพิเศษ “ประเทศไทยกับการรับมือโลกร้อนอย่างยั่งยืน”
• อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส
อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

10.00 น. เจาะลึกผลกระทบประเทศไทย และการรับมือ สภาพภูมิอากาศแปรปรวนสุดขั้ว โดย 3 ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
• “ทางรอด ทางเลือก รับมือสถานการณ์น้ำ”
ผศ.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• “ชี้ทางรอด เศรษฐกิจและภาคการเกษตรไทย”
รศ.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• “ทิศทางธุรกิจเพื่อรับมือวิกฤติโลกร้อน”
เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

11.00 น. เสวนา “ทิศทางการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนและวิสาหกิจสังคมเพื่อรับมือโลกร้อน”
• กฤษฎา บุญชัย เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
• บำเพ็ญ ไชยรักษ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน“หอมดอกฮัง”ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์บ้านโคกสะอาด จ.สกลนคร
• กรรวี สกลทัศน์ บริษัทฟาร์มรักษ์ ฟอร์เอฟเวอร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
• จารุวรรณ คำเมือง บริษัท ฟางไทย แฟคทอรี่ วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด

The Active Thai PBS ชวนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ สร้างความร่วมมือ ผนวกการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจสังคมไทยเสริมศักยภาพ สู่ต้นแบบรับมือวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน ใน #เวทีสาธารณะ ทางรอด ทางเลือก วิสาหกิจแก้วิกฤติโลกร้อน

ดำเนินรายการโดย
• เสวนา นิตยา กีรติเสริมสิน
• พิชญาพร โพธิ์สง่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active