Policy Forum ครั้งที่ 2: นโยบายสุขภาพจิต : Mental Health Policy Ecosystem

ทุก 40 วินาที มีคนฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน

ขณะที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพจิต-ซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 1-2 % สาธารณสุขเปิดเผยสถิติคนไทยฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เฉลี่ยกว่า 300 รายต่อเดือน

จากข้อมูลนี้นำมาสู่การ เปิดพื้นที่ชวนสนทนาเพื่อสร้างระบบนิเวศนโยบายสุขภาพจิต สู่ข้อเสนอเพื่อการสนับสนุนข้อมูลเพื่อต่อยอดนโยบายสุขภาพจิตของไทย

The Active ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด Policy Forum ครั้งที่ 2: นโยบายสุขภาพจิต : Mental Health Policy Ecosystem

ร่วมพูดคุยโดย

• ผศ.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ นักจิตวิทยาเชิงบวก ผู้ก่อตั้ง Life Education

• อมรเทพ สัจจะมุนีวงศ์ ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชัน ‘Sati’ (สติ)

ร่วมสะท้อนคิดโดย

• ธีรพัฒน์ อังศุชวาล นักวิชาการนโยบายสาธารณะ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

• สรัช สินธุประมา นักวิจัยนโยบายสาธารณะ

• ภาพพิมพ์ พิมมะรัตน์ Thailand Policy Lab

• นพ. วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต

• สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ : ณาตยา แวววีรคุปต์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active