บันทึกชีวิต : เส้นทางสู่สิทธิสมรสเท่าเทียม

“สิทธิการสร้างครอบครัว” เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และถือเป็นความเสมอภาคทางเพศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ปัจจุบันคู่รักเพศหลากหลายในประเทศไทย (LGBTQIAN+) ยังไม่ได้รับรองตามกฎหมายเท่ากับคู่สมรสชายหญิง

The Active และ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียม สถานทูตสหรัฐอเมริกา ร่วมฉายภาพให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคในการก่อตั้งครอบครัวที่ไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ทำให้ขาดสิทธิต้องได้รับในฐานะคู่สมรส

📍 ร่วมพูดคุยเสวนา “ทิศทางสมรสเท่าเทียม และความเสมอภาคทางเพศภายใต้การบริหารของรัฐบาล”

📍ชม Drag Show ประวัติศาสตร์ต้องเปลี่ยน

📍 ฟังเรื่องราวจากเจ้าของเรื่องเล่าบันทึกชีวิต : เส้นทางสู่สิทธิสมรสเท่าเทียม”

ดำเนินรายการโดย รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า ร่วมด้วย นัยนา สุภาพึ่ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active