Policy Forum ครั้งที่ 6 คืนครูให้ห้องเรียน

คะแนนสอบ PISA ของเด็กไทยต่ำสุดในรอบ 20 ปี สะท้อนวิกฤตคุณภาพการเรียน เชื่อมโยงกับปัญหาคุณภาพครูที่ต้องแบกภาระงานนอกห้องเรียน

ข้อมูลวิจัยของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่าใน 1 ปี ครูต้องใช้เวลา 42% ไปกับภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น งานพัสดุ งานธุรการ หรืองานเอกสารต่าง ๆ อีกทั้งค่าตอบแทนต่ำกว่าความเป็นจริง และสวัสดิการที่ไม่เหมาะสม

The Active ร่วมก้บ I AM KRU. เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน สะท้อนสถานการณ์ภาระงาน สู่แนวทางคืนคุณภาพชีวิตให้กับครู ใน Policy Forum ครั้งที่ 6 : คืนครูให้ห้องเรียน

ผู้ร่วมเสวนา

• ดารารัตน์ ผิวผัน | ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

• ร่มเกล้า ช้างน้อย | ครูชำนาญการ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์

• รัตนชาติ สาระโป | ครูโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่

• ณิชา พิทยาพงศกร | นักวิจัยอิสระและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้

• ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ | กรรมการและที่ปรึกษา 101 PUB

• สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ | ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

• บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล ผู้ดำเนินรายการ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active