สมัชชาอนามัยโลกรับมติไทยว่าด้วย “การมีส่วนร่วมของสังคม”(1 มิ.ย.67)

อีกบทบาทที่ไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลก คือที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 77 ได้ให้การรับรองร่างมติของไทย เรื่องการมีส่วนร่วมทางสังคม และที่น่าจับตาคือ ร่างมตินี้จะส่งผลต่อการทำงานด้านสุขภาพของไทยและต่างประเทศอย่างไร แม้ไทยจะเคยมีตัวอย่างการเปิดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมผลักดันนโยบายด้านสุขภาพมาแล้ว เช่น ยาต้านไวรัส HIV และสิทธิผู้ป่วยโรคไต

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active