Policy Forum ครั้งที่ 7 กฎหมายชาติพันธุ์

ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 60 กลุ่มชาติพันธุ์ กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ยังมีผู้คนในสังคมบางส่วน มีความไม่เข้าใจและมีอคติต่อวัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อ ความสำคัญในวิถีการเคารพพึ่งพาและรักษาธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ มีนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีและกลายเป็นข้อจำกัดลดทอนศักยภาพความมั่นคงในชีวิตของตนเอง ที่ผ่านมาชาติพันธุ์ได้มีความพยายามในการยกระดับศักยภาพและแก้ไขปัญหาของตัวเองโดยใช้ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สังคมไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมพหุวัฒนธรรม

The Active ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย ชวนมองคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความหลากหลายและการลดอคติทางวัฒนธรรม จึงร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารทำความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ในเสวนา กฎหมายชาติพันธุ์: ตัวตนและศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์

ร่วมเสวนาโดย

• อภินันท์ ธรรมเสนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโนยบายสาธารณะ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

• ศักดิ์ดา แสนมี่ เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.)

• ไมตรี จงไกรจักร จัดการมูลนิธิชุมชนไท

• จิรนันท์ เจียมเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

• สมภพ ยี่จอหอ DoiSter ดอยสเตอร์

ดำเนินรายการโดย : ณาตยา แวววีรคุปต์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active