Policy Forum : โค้งสุดท้าย สว. โอกาสเปลี่ยนประเทศไทย ?

“ก้าวไกล” รอดไหม ?
“เศรษฐา” หลุดหรือไม่ ?
“เลือก สว.” ล้มรึเปล่า ?

ทั้งหมดนี้ เกี่ยวอะไรกับ “การเลือก สว.” ?

ไทยพีบีเอส ร่วมกับสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเปิดพื้นที่สนทนา แลกเปลี่ยน และรวบรวมความเห็นของภาคประชาสังคม และนักวิชาการจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสรุปเป็นข้อเสนอ และส่งต่อความคาดหวังต่อการทำหน้าที่ของ สว.ชุดใหม่ ไปถึงกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ใน Policy Forum ครั้งที่ 13 “โค้งสุดท้าย สว. โอกาสเปลี่ยนประเทศไทย ?”

ผู้ร่วมเสวนา
• ศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
• สมบูรณ์ คำแหง ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
• บรรหาร กำลา ผู้อำนวยการสำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
• สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
• ณัชปกร นามเมือง เครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ
• ฐิรวัฒน์ แทนทับ ที่ปรึกษาประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และผู้ร่วมแลกเปลี่ยนจากภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom

ดำเนินรายการโดย
บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล อุรชัย ศรแก้ว และ วิภาพร วัฒนวิทย์


Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active