The Active ไทยพีบีเอส รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากล 2566

จากข่าวผลักดันให้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัย ผ้าอนามัยฟรี สมรสเท่าเทียม นำไปสู่การผลักดันนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

วันนี้ (8 มี.ค.66) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงานประกาศผลรางวัล สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 จำนวน 15 สาขา 58 รางวัล

ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัล สตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทสื่อออนไลน์ จากการเป็นพื้นที่นำเสนอข่าวและสื่อสารเนื้อหาวาระทางสังคมและนโยบายสาธาณะ ด้วยความเชื่อว่า ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะได้ด้วยพลังของทุกคน

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา The Active ได้มุ่งเน้นเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสตรี และความหลากหลายทางเพศในหลายมิติ เช่น

ท้องไม่พร้อม..ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เป็นเนื้อหาที่นำเสนอให้เห็นปัญหาของผู้หญิงท้องไม่พร้อมจำนวนมาก ที่เข้าไม่ถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย แม้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 จะมีผลบังคับใช้มากว่า 2 ปี ให้หญิงตั้งครรภ์สามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดอื่น ๆ  แต่กลับมีมีผู้หญิงที่ถูกปฏิเสธจากแพทย์ นำมาสู่ความพิการ เสียชีวิต การค้ามนุษย์ ผ่านการนำเสนอในหลายมิติ โดยผลงาน INFOGRAPHIC สถานบริการยุติตั้งครรภ์ปลอดภัย 110 แห่ง อยู่ที่ไหนบ้าง เป็นเนื้อหาที่ได้รับความสนใจจนถึงปัจจุบัน

การผลักดันผ้าอนามัยฟรี ต่อยอดข้อมูลจาก Rocket Media Lab จากประเด็นค่าแรงขั้นต่ำรายชั่วโมง กับความสามารถในการซื้อผ้าอนามัยของผู้หญิงใน 69 ประเทศทั่วโลก ต้องทำงานเท่าไร ถึงจะซื้อผ้าอนามัยได้ 1 ชิ้น ซึ่งมีทั้งประเทศที่ลด หรือยกเลิกภาษี รวมถึงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ หรือสวัสดิการผ้าอนามัยฟรี เนื่องจากผ้าอนามัยถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้หญิง ในขณะเดียวกันก็กลายมาเป็นภาระรายจ่ายประจำเดือนที่ผู้หญิงต้องแบกรับ พร้อมนำเสนอแนวคิดมุมมองของนักวิชาการและภาคประชาสังคม เพื่อนำเสนอนโยบายผลักดันการสนับสนุนผ้าอนามัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

สมรสเท่าเทียม The Active เชื่อว่า ความเสมอภาคระหว่างเพศไม่ได้หมายถึงชาย หญิง ตามเพศเนิดเท่านั้น แต่หมายรวมถึงกลุ่มผู้มีความหลายทางเพศ (LGBTIQN+) ในประเทศไทย ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ สวัสดิการ การยอมรับในตัวตน รวมถึงการผลักดันกฎหมายรองรับครอบครัวเพศหลากหลาย ทั้ง พ.ร.บ.คู่ชีวิต และ สมรสเท่าเทียม ให้ประกาศใช้เพื่อคุ้มครองคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ขณะที่ผลงานในประเภทสื่อมวลชน ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2556 ได้แก่

ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ มะลิดา ภัคเครือพันธุ์ นักจัดรายการสถานีวิทยุและผู้อำนวยการสถานีวิทยุ 666 Radio Station

ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวรายการข่าว 3 มิติ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ประเภทสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลและกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และการเคารพในศักดิ์ศรีของสตรี โดยในปี 2566 กระทรวง พม. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active