ความรู้ ฤา อํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (อีสาน)

เสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ ความรู้ ฤา อํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (อีสาน) ร่วมแลกเปลี่ยน และฟังอภิปราย ในประเด็นที่หลากหลาย เช่น
– พื้นที่ระหว่าง ความเป็นไปได้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับชุมชนอีสาน
โดย อาจารย์ฐากูร สรวงศ์ศิริ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
– แผนที่ทางวัฒนธรรมกับกระบวนการค้นหาความรู้นิเวศวัฒนธรรม
โดย ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร | ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ทบทวนองค์ความรู้และความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรของรัฐและชุมชน
โดย อาจารย์สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี
– การใช้ระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อสนับสนุนงานนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงพื้นที่
โดย ดร.มนตรี พิมพ์ใจ และ อาจารย์นิรันดร คํานุ | คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.
🎤ดำเนินวงเสวนาโดย ดร.เลิศชาย ศิริชัย | อดีตรองผู้อานวยการฝ่ายวิจัยท้องถิ่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live
ทางเพจ อยู่ดีมีแฮง และ เพจ นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active