ปัดตกกฎหมาย! ผู้ก่อมลพิษไม่ต้องจ่าย?

กำหนดการ
17.00-18.15 น. ประเด็น ผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย : รัฐบาลจะเอายังไง
นำเสนอโดย สมบัติ เหสกุล | นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์
ให้ความเห็นโดย
• สุภาภรณ์ มาลัยลอย | มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
• ชำนัญ ศิริรักษ์ | ทนายความอิสระ
• ดร.สมนึก จงมีวศิน | ที่ปรึกษา EEC Watch
18.30-19.45 น. ประเด็น อุบัติภัยหมิงตี้เคมิคอล และการขับเคลื่อน กม.การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)
นำเสนอโดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง | มูลนิธิบูรณะนิเวศ
ให้ความเห็นโดย
• ดร.อาภา หวังเกียรติ | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• สุรชัย ตรงงาม | มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
• ธารา บัวคำศรี | กรีนพีซ ประเทศไทย
.
ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล | FTA Watch

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00-20.00 น. ทางเพจ Greenpeace Thailand

ร่วมจัดโดย
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
EEC Watch
Greenpeace Thailand

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active