ภาวะโลกร้อนวิถีประมงแม่น้ำโขง

เป็นที่ประจักษ์ว่าโครงการสร้างเขื่อนน้อยใหญ่ในจีนและภูมิภาคแห่งนี้ได้ทำลายระบบนิเวศแม่น้ำโขงไปมาก โดยเฉพาะการลดลงของปลาที่เป็นความมั่นคงอาหารในภูมิภาค

เมื่อมาเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน มีส่วนซ้ำเติมหายนะนิเวศแม่น้ำโขงมากน้อยเพียงใด ชุมชนริมน้ำโขงจะตั้งรับปรับตัวอย่างไร

ประเด็นการเสวนา
– การเปลี่ยนแปลงนิเวศในแม่น้ำโขง มาจากปัจจัยโลกร้อนหรือไม่ เพียงใด
– ผลกระทบโลกร้อนต่อนิเวศ เศรษฐกิจประมงพื้นบ้านในแม่น้ำโขง
– ข้อเสนอต่อการปรับตัว และบรรเทาปัญหา

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ทางเพจ Thai Climate Justice for All

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active