วิถีชนเผ่าในสภาวะโลกร้อน: แนวทางการศึกษาผลกระทบและการปรับตัว

Thai Climate Justice for All (TCJA) จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “วิถีชนเผ่ากับสภาวะโลกร้อน” โดยมุ่งไปที่ชนเผ่ากะเหรี่ยงที่มีวิถีนิเวศที่สมดุล แต่ถูกกระทำและกล่าวหาว่ามีส่วนทำให้โลกร้อน จากวิถีไร่หมุนเวียน ไฟป่า ฯลฯ ด้วยความหวังว่าการเสวนาครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มมุมมอง หรือเปิดพื้นที่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านวิถีทางสังคมและวัฒนธรรมของชนเผ่า ทำให้มีกรอบคิด บทเรียนในการทำความเข้าใจและแสวงหาทางออกต่อปัญหาได้ลุ่มลึกและกว้างขวางขึ้น และยังเป็นการสร้างความเป็นธรรมทางนิเวศให้กับชนเผ่าด้วย

วิทยากร
• พ่อจอนิ โอโด่เชา | ปราชญ์ปกากะญอ (กะเหรี่ยง) ที่ลุ่มลึกนิเวศวัฒนธรรม
• รศ.ดร.นฤมล อรุโณทัย | ผอ.สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ นักมานุษยวิทยาที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง “ความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของชุมชนพื้นเมืองในบริบทป่าและทะเลในประเทศไทย” ในปี 2555
• รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ | สถาบันโภชนาการ มหิดล หัวหน้าโครงการพลิกฟื้นวิถีสังคมและระบบนิเวศสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (RISE)

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ทางเพจ Thai Climate Justice for All

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active