ถ้า ‘เมือง’ และ ‘พลเมือง’ เป็นโจทย์ เราจะออกแบบพื้นที่และการเรียนรู้อย่างไรได้บ้าง

Webinar ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมสร้างเมืองและสังคมของทุกคน” พบกับรูปธรรมของการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในพื้นที่ปฎิบัติการนำพาแนวคิดและติดตั้ง Inclusiveness ไปสู่ผู้เรียน ผู้คน ชุมชนและเมือง เป็นการก่อร่างฐานคิด ก่ออิฐงานสร้างเมืองที่จะอยู่ร่วมเกี่ยวร้อยกันบนความหลากหลาย เคารพสิทธิ ให้ความสำคัญกับคุณค่า และไม่ทอดทิ้งกัน ผ่านพื้นที่สาธารณะ พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่ความคิด พื้นที่ส่งเสียงตั้งคำถาม เพื่อสร้างความรู้สึกของทุกคนในการเป็นเจ้าของเมืองเจ้าของสังคมร่วมกัน

ประเด็นและวิทยากร
• พื้นที่สาธารณะ คือที่ที่ทุกคนควรเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค
โดย วันฤดี เพ็ชรสลับแก้ว | เยาวชนชมรมเพื่อนผู้พิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• พื้นที่อาหาร และการจัดการพื้นที่สาธารณะ
โดย อยุทธ์ ไชยา | เยาวชนกลุ่ม Green Power Gangster

• ‘แม่สาย’ พื้นที่เรียนรู้ทางอัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรม
โดย ครูคมเพชร ราชคม | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

• ทักษะวัฒนธรรม จาก ตันหยงมัสบ้านเรา สู่ ผู้นำพลเมืองศิลป์อินเตอร์ปัตตานี
โดย ครู อับดุลเล๊าะ กอเเต | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

• เสียงเยาวชน ตั้งคำถามต่อวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศบาลนครหาดใหญ่
โดย โตมร อภิวันทนากร | กลุ่มมานีมานะ โครงการหาดใหญ่เมืองสำหรับทุกคน

• ก(ล)างธงชัย พื้นที่สาธารณะ ศิลปะป๊อบอาร์ทที่พาผู้คนเข้าถึงทุนวัฒนธรรมของเมืองสกลนคร
โดย ดร.พสุธา โกมลมาลย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดำเนินการเสวนาโดย
• ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• อ.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ |คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar
โดยการกดลิ้งค์ลงทะเบียนนี้ :
https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_mPPSuYCVQcap2ElvbtWD9A

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active