วัฒนวิกฤต ชีวิตคนชายฝั่ง

“ในขณะที่วัฒนธรรมกำลังจะถูกกระแสน้ำกลืนหายไป แต่ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยังคงอยู่” รับฟังการแลกเปลี่ยนทัศนะออนไลน์ระหว่างนักธรณีวิทยา, นักอนุรักษ์, ศิลปิน, ตัวแทนชุมชนที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ และตัวแทนโครงการ Open Source Art Performance (OSAP) เกี่ยวกับการนับถอยหลังของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนที่กำลังจะเปลี่ยนสภาพไปสู่ซากอารยธรรมแห่งโลกอนาคต พร้อมพาไปเยี่ยมชมสภาพภูมิประเทศของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่าน Google Timelapse


ผู้เข้าร่วมเสวนา
• อังกฤษ อัจฉริยโสภณ | ศิลปินและผู้ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม
• อรทัย สุราฤทธิ์ | นักวิชาการ 4 สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• วิษณุ เข่งสมุทร | ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ
• วัชรพล แดงสุภา | นักอนุรักษ์อิสระ
• ณัฐพล ชัยวรวัฒน์ | หัวหน้าโครงการ Open Source Art Performance (OSAP)
• ชัญญา อรรถศิลปเลขา | ดำเนินการเสวนา

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. ผ่านทาง Zoom Meeting
ID: 876 2335 3429
Passcode: 280600

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active