รัฐกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19

เชิญร่วมเสวนา Video Conference หัวข้อ รัฐกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาวิฤติ Covid-19 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

ผู้ร่วมเสวนา
1. มานพ แก้วผกา | เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
2. ปิยะ เเยมเทศ | เครือข่ายประมงพื้นบ้าน
3. สุริยา สมใจ | เครือข่ายเด็ก
4. ชาลี ลอยสูง | เครือข่ายแรงงานในระบบ
5. ทักษิณ บำรุงไทย | เครือข่ายเยาวชน
6. สุเมธ ปานจำลอง | เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
7. เนืองนิช ชิดนอก | เครือข่ายสลัม 4 ภาค
8. สว่าง แก้วกันทา | เครือข่ายผู้สูงอายุ
9. พิณทอง เล่ห์กันต์ | เครือข่ายผู้หญิง
10. ศักดา แสนมี่ | เครือข่ายชาติพันธุ์

ดำเนินรายการโดย
เรวดี ประเสริฐเจริญสุข | มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมเสวนาได้ 4 ช่องทาง
1. Zoom meeting
ID: 722 492 0704
Passcode: zvj7wD
2. ทาง Fb live เพจ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
3. ทาง Fb live เพจ NGO COD กป.อพช.
4. ทาง Fb live เพจ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา – LDI

จัดโดย
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active