Visual note taking

มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง? ในงาน “Policy Forum สู่ทางออกการแก้หนี้แก้จนไทย”

มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง? ในงาน “Policy Forum สู่ทางออกการแก้หนี้แก้จนไทย”

23 ธันวาคม 2022

The Active สรุปเนื้อหาจาก 4 ช่วงการสนทนาจากงาน "Policy Forum สู่ทางออกการแก้หนี้แก้จนไทย" ในรูปแบบ Visual Note

ปฏิบัติการทางนโยบาย แก้หนี้ แก้ความยากจน

ปฏิบัติการทางนโยบาย แก้หนี้ แก้ความยากจน

21 ธันวาคม 2022

"ศูนย์แก้หนี้แห่งชาติ" และ "พื้นที่นำร่องแก้ปัญหาหนี้" ข้อเสนอสำคัญจากวง Roundtable discussion งาน Policy Forum สู่ทางออกการแก้หนี้แก้จนไทย

ชีวิตคนมีหนี้! กับดักวงจรความยากจน

ชีวิตคนมีหนี้! กับดักวงจรความยากจน

15 ธันวาคม 2022

จากกรณีศึกษาปัญหา "หนี้" จากเวที "Policy Forum สู่ทางออกแก้หนี้แก้จนไทย" ช่วง Roundtable Discussion  สู่ปฏิบัติการแก้หนี้ แก้จนไทย

ปฏิบัติการ #หยุดจนข้ามรุ่น

ปฏิบัติการ #หยุดจนข้ามรุ่น

1 ธันวาคม 2022

The Active ระดมทุกภาคีร่วมกันถอดบทเรียน ฉายภาพปัญหาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อออกแบบเครื่องมือและกลไกช่วยเหลือ ในงาน  “เรื่องเล่าคนจนเมือง” สู่ปฏิบัติการแก้ปัญหาจริง หยุดจนข้ามรุ่นได้อย่างไร?

4 ทางลัดสู่ กรุงเทพฯ เมืองสีเขียวต้นแบบ

4 ทางลัดสู่ กรุงเทพฯ เมืองสีเขียวต้นแบบ

21 กันยายน 2022

สรุปข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง 'Green Next Generation' แนวทางใหม่ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวสาธารณะ ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสครบมิติ กรุงเทพฯ เมือง

คลองแม่ข่า ที่(ไม่)ถูกลืม

คลองแม่ข่า ที่(ไม่)ถูกลืม

16 สิงหาคม 2022

กับอนาคตของการร่วมพัฒนาเมืองเชียงใหม่ The Active สรุปการสนทนาในรูปแบบ Visual Note

ต้องโปร่งใส “ประชาชน” จึงจะมีส่วนร่วม “ปราบโกง” ได้

ต้องโปร่งใส “ประชาชน” จึงจะมีส่วนร่วม “ปราบโกง” ได้

19 มิถุนายน 2022

ปราบโกงประเทศไทย 2022 : มรดกกรรมการปฏิรูปประเทศ

(ว่าที่) ผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร ในดีเบต “ปลุกกรุงเทพฯ”

(ว่าที่) ผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร ในดีเบต “ปลุกกรุงเทพฯ”

20 พฤษภาคม 2022

The Active สรุปเนื้อหาการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครทั้ง 5 คน ในรูปแบบ Visual Note เพื่อเป็นตัวช่วยตัดสินใจในโค้งสุดท้ายนี้

ปลุกกรุงเทพฯ สู่ Soft Power เปิดนโยบาย “เมืองสร้างสรรค์” จากผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ปลุกกรุงเทพฯ สู่ Soft Power เปิดนโยบาย “เมืองสร้างสรรค์” จากผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

19 พฤษภาคม 2022

อ่านสรุปในรูปแบบ Visual Note ที่เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ ร่วม วาด-หวัง-วาง อนาคตเมืองสร้างสรรค์ ผ่านข้อเสนอถึงผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ และนโยบายของ 3 ผู้สมัคร

หนทางสู่ ‘เมืองเป็นธรรม’ ที่ประชาชนเข้าถึงได้

หนทางสู่ ‘เมืองเป็นธรรม’ ที่ประชาชนเข้าถึงได้

14 พฤษภาคม 2022

ด้วยอำนาจและหน้าที่ 'ผู้ว่าฯ กทม.' ลดความเหลื่อมล้ำได้จริงหรือ ?

ระดมข้อเสนอ : สู่เมือง (ระบบ) สุขภาพดี

ระดมข้อเสนอ : สู่เมือง (ระบบ) สุขภาพดี

11 พฤษภาคม 2022

he Active ร่วมกับ เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ ระดมสมองผ่านเวทีสาธารณะ “เมือง (ระบบ) สุขภาพดี” ร่วมสะท้อนปัญหา และแนวทางแก้ไขระบบสุขภาพเขตเมืองในพื้นที่ กทม.

ผู้ว่าฯ กทม. จะทำให้กรุงเทพฯ เป็น “เมืองทันสมัย” ได้อย่างไร?

ผู้ว่าฯ กทม. จะทำให้กรุงเทพฯ เป็น “เมืองทันสมัย” ได้อย่างไร?

8 พฤษภาคม 2022

ตัวแทนผู้สมัครฯ ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนใน “Bangkok Active Forum: ฟังเสียงกรุงเทพฯ” ครั้งที่ 3 หัวข้อ “เมืองทันสมัย” มองหน้าตาของ Smart City อย่างไร เพื่อให้เมืองหลวงของไทยเดินไปสู่จุดนั้น