Green Spaces ‘เปลี่ยนผ่านประเทศไทย ผ่านพื้นที่สาธารณะ’

ในเวที ‘Transformation เปลี่ยนผ่านประเทศไทย ผ่านพื้นที่สาธารณะ’ ที่ The Active (Thai PBS) กลุ่ม we!park และองค์กรเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่สาธารณะร่วมกันอย่างยั่งยืน.มีการ Review นโยบายสาธารณะต่อการขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการถอดกระบวนการและผลลัพธ์ว่าจะปลดล็อกนโยบายพื้นที่สาธารณะสีเขียวได้อย่างไร

ก่อนจะเปิดเวทีเสวนาสาธารณะว่าด้วย “Green Spaces” กับนโยบายที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีตัวแทนจากภาคการเมือง วิชาการ และภาคประชาสังคม ซึ่งในเวทีต่างก็เห็นร่วมกันว่า “รัฐ-ประชาชน” ต้องเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ปลดล็อกข้อจำกัดที่มีต่อการดำเนินงาน เพราะสุดท้ายแล้วการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะนั้น ได้ส่งผลทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของเมืองไปพร้อม ๆ กัน

The Active สรุปเนื้อหาทั้งหมดในรูปแบบ Visual Note

Greenspace

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
VISUAL NOTE TAKER

ลลิตา วิจิตอมรวงษ์

เปลี่ยนเนื้อหาเข้าใจยาก ให้เป็นภาพเข้าใจง่าย เจ้าของเพจ Mis.lalita รักธรรมชาติ และชอบฟังเพลง