บทสนทนาจาก อัสอารี สู่ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ

กลุ่มด้วยใจ ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) และเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (Jasad) ถ่ายทอดสด “บทสนทนาจาก อัสอารี สู่ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ”
.
ร่วมสนทนาโดย
– คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ | มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
– ผศ. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ | คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– คุณสุภาวดี สายวารี | ศูนย์ทนายความมุสลิม
– ดร.นพ. นพพร ตันติรังสี | ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่12
– คุณอิสมาแอ เต๊ะ | องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP)
.
ดำเนินรายการโดย คุณนวลน้อย ธรรมเสถียร

วันเสาร์ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านเพจ Duayjai Group กลุ่มด้วยใจ และ Wartani

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active