“เด็กหลุดจากระบบ (Drop out)” และ “ผลกระทบจากโควิด”

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมขยายผล เพื่อการศึกษาไทย กับ Thailand Social Development Forum – Education …เพราะปัญหาการศึกษาเป็น “โจทย์ร่วม” ของทุกคน…


ห้ามพลาด! การเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2 “เด็กหลุดจากระบบ (Drop out)” และ “ผลกระทบจากโควิด”

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  • รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ : ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
  • ศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร กสศ.
  • ดร. ไกรยส ภัทราวาท : รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
  • คุณโมนา ศิวรังสรรค์ : ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์
  • ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ : ผู้ก่อตั้ง Eduzones
  • เซอร์มารี-อักแนส สุวรรณา บัวทรัพย์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
  • ดำเนินการเสวนาโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์ และ คุณธานินทร์ ทิมทอง

รับชมได้ทาง Facebook Live Thai PBS และ The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active