FROM 2.5 TO ZERO #2

From Air Solution to Air Assets

ความเชื่อมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกับปัญหามลพิษอยู่ที่ไหน?

เราจะเปลี่ยนแปลง “มลพิษทางอากาศ” เป็น “ทรัพยากรทางอากาศ” ได้อย่างไร?

26 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.

Author