รัฐกับกระเหรี่ยงบางกลอย : การเมืองเรื่องการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ด้วยสภาพปัญหาเรื้อรังระหว่างรัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่บางกลอย-ใจแผ่นดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น พื้นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานะและตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น

เพื่อเข้าใจความซับซ้อนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมฟังการเสวนาวิชาการในโครงการรัฐศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “รัฐกับกระเหรี่ยงบางกลอย : การเมืองเรื่องการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” ร่วมถกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน การพัฒนาจากมุมมองของภาคประชาสังคม และร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

ลิงก์เข้างานเสวนา https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php…

Meeting number:
184 282 6902
Password:
TUkcfPaT982

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active