เวทีสาธารณะ เปิดประเด็น น.ส.3 นายทุนทับเขตป่า

จับตาคดีต้นแบบศาลปกครองเตรียมอ่านคำพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายของเอกชน สู่แนวทางการจัดที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมโฉนดชุมชน สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) เป็นขบวนการเคลื่อนไหวของแรงงานไร้ที่ดินและเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยหรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการสร้างรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีและเพียงพอให้แก่ตนเองและครอบครัว สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ได้ต่อสู้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะในภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่มีบริษัทฯ หรือนายทุนปลูกปาล์มน้ำมันในลักษณะพืชเชิงเดี่ยวเป็นแปลงใหญ่โดยมีจำนวนตั้งแต่หลักพันไร่ จนถึงหลายหมื่นไร่ในแต่ละราย

ผลจากการตรวจสอบพบว่ามีที่ดินของรัฐที่เอกชนครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งที่หมดอายุการสัมปทาน และที่บุกรุกจำนวนหลายแสนไร่ในเขตจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร ซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครองของบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่ราย ในขณะที่แรงงานไร้ที่ดินและเกษตรกรรายย่อยจำนวนหลายหมื่นครอบครัว ไม่มีที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) จึงได้ร่วมกับองค์กร เครือข่ายกรณีปัญหาที่ดินต่างๆในภาคใต้ และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เรียกร้องให้รัฐบาลนำที่ดินดังกล่าวมาจัดสรร หรือปฏิรูปให้กับเกษตรกรไร้ที่ดิน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพ ในรูปแบบของกรรมสิทธิ์ร่วมบนพื้นฐานของสิทธิชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน อีกทั้งยังได้ดำเนินการรณรงค์ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายของภาครัฐมาโดยตลอดเพื่อเป็นการประกันสิทธิในการเข้าถึงที่ดินอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเกษตรกร

จากกรณีดังกล่าว สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) โดยชุมชนสันติพัฒนาได้ยื่นฟ้องกรมที่ดิน และกรมป่าไม้ต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ น.ส 3 ก ซึ่งออกโดยมิชอบตามกฎหมาย ทั้งนี้ศาลปกครองจะนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 19 มีนาคม 2564
ดังนั้น สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) จึงได้จัดเวทีสาธารณะ “ เปิดประเด็น น.ส.3 ก นายทุนทับเขตป่า ” ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 -12.00 น. ณ สำนักงานนักเรียนคริสเตียน ราชเทวี เพื่อสื่อสารเรื่องราวการต่อสู้ของขบวนการแรงงานไร้ที่ดินและเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้สังคมได้เห็นกลไกการแย่งยึด การรุกไล่เบียดขับเกษตรกรรายย่อย และคนจน ออกจากที่ดินของรัฐ โดยการประสานความร่วมมือกันของกลุ่มพลังอำนาจต่าง ๆในท้องถิ่นเพื่อปิดล้อมและทำลายการต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน และทำลายการก่อตั้งชุมชนใหม่ของคนไร้ที่ดิน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active