ชายแดนใต้: พื้นที่ ผู้คน และข้อเสนอเชิงนโยบาย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
.
ชายแดนใต้: พื้นที่ ผู้คน และข้อเสนอเชิงนโยบาย
รายงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการงานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13)
.
วันที่ 8 ตุลาคม 2563
เวลา 10.00-16.30 น.
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
.
ลงทะเบียนฟรีที่
https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/334
รับจำนวน 50 คน
.
ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2880-9429 ในวันและเวลาทำการ
……………………………………………………………………………………….
หัวข้อการสัมมนา
.
🔘 เข้าใจ คุณค่าและความคิดของผู้คนชายแดนใต้

 • โครงการ “สานฝันปาตานีโดยไม่ใช้ความรุนแรง: การวิเคราะห์จากบทสนทนาเพื่อสร้างจินตนาการใหม่” โดย รศ.ดร.มารค ตามไท
 • โครงการ “ความคิด และปฏิบัติการทางการเมืองของผู้คนในพื้นที่สีแดง”
  โดย อ. อาทิตย์ ทองอินทร์
 • โครงการ “การเมืองของความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี : ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงความเป็นการเมืองในห้วง 15 ปีของความรุนแรง” โดย คุณรอมฎอน ปันจอร์
  .
  🔘ประวัติศาสตร์และความทรงจำของคนปาตานี
 • โครงการ “ทบทวนประวัติศาสตร์ปัต (ปา) ตานี : มุมมองที่แตกต่างหลากหลาย” โดย ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล
 • โครงการ “สันติศึกษาในพื้นที่ความขัดแย้งและความรุนแรง: กรณีศึกษาความเป็นไปได้ของพิพิธภัณฑ์สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย คุณภัทรภร ภู่ทอง
  .
  🔘 กลไกและปฏิบัติการท่ามกลางความรุนแรง
 • โครงการ “กฎหมายความมั่นคงและการบังคับใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา” โดย ดร.กัลยา แซ่อั้ง
 • โครงการ “การศึกษากลไกทางกฎหมายเพื่อการกลับคืนสู่สังคม ของกองกำลังติดอาวุธในจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบกับกลไกของอาเจะฮ์และมินดาเนา” โดย ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ
 • โครงการ “พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้” โดย คุณอิมรอน ซาเหาะ
 • โครงการ “บทบาทผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนใต้”
  โดย รศ.ดร.ปัญญา เทพสิงห์
  🔘 ข้อเสนอเชิงนโยบายจากงานวิจัย
  โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และ คุณดนัย มู่สา

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active