Public Forum: รู้จัก-เข้าใจ-แก้ปัญหา คลัสเตอร์แคมป์คนงาน

(20 พ.ค. 64) โควิด-19 การระบาดที่พบมากขึ้นในคลัสเตอร์คนงานก่อสร้าง
จะมีระบบการแก้ปัญหาอย่างไรด้วยความเข้าใจ

ร่วมพูดคุยโดย
– ชูวงศ์ แสงคง | มูลนิธิรักษ์ไทย
– Aye Min tun | ผู้แทนแรงงานข้ามชาติ
– อํานาจ สังข์ศรีแก้ว | กรมการจัดหางาน
– นพ.วลัญช์ชัย จึงสําราญพงศ์ | รอง ผอ.กอง เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข
– ดร.ศยามล เจริญรัตน์ | สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อดิเรก แสงใสแก้ว | เลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
– สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล | รองเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
– นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท | ผอ.สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
.
ดำเนินรายการโดย ณาตยา แวววีรคุปต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“เด็กแคมป์ก่อสร้าง” ชีวิตไม่มีเปิดเทอม
เครือข่ายการศึกษา แนะ เปิด “รพ.สนามสำหรับครอบครัว”
คลัสเตอร์ตลาด: รู้จักชีวิตผู้คนหลังแผงค้า

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active