Public Forum: จากมือถึงมือ ครั้งที่ 5 สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ

(10 ต.ค. 63) “พื้นที่สาธารณะ” ในเมืองที่มีความหนาแน่นประชากร มากกว่า 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร มีทางเลือกแบบไหนได้บ้าง?
.
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามกีฬา หรือลานรอบอนุสาวรีย์?
.
The Active ไทยพีบีเอส และสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ เชิญร่วมกิจกรรมและติดตามการถ่ายทอดสดกิจกรรม “จากมือถึงมือ ครั้งที่ 5 : สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ”
ร่วมเสวนาโดย…
• ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร | คณะก่อการสวนผักคนเมืองเชียงใหม่
• ทัศนัย บูรณุปกรณ์ | นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
• พลากร วงศ์กองแก้ว | ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ
• เสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง | เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่
• ศ.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ | ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• เอกดนัย วงษ์วัฒนะ | อดีตผู้จัดการโครงการ Root Garden
• ณาตยา แวววีรคุปต์ | ดำเนินรายการ

📌 องค์กรร่วมจัด
• สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ – Chiangmai Urban Farm
• ไทยพีบีเอส ชุมชนสัมพันธ์ สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์
• ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส
• Thai PBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ ออกแบบสร้างพื้นที่อาหาร
เปลี่ยนที่รกร้างเป็นสวนกลางเมืองเชียงใหม่ | พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active