โมเดลสร้างพื้นที่สาธารณะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

พื้นที่สีเขียวสาธารณะ ควรเป็นนโยบายหลักของทุกเมือง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด ‘เมืองสุขภาวะ’ และ ‘สุขภาพที่ดี’ ของประชาชน

.

แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาพื้นที่สีเขียวสาธารณะ มักเกิดขึ้นโดยมีข้อจำกัด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จากการวางแผนหรือบริหารจัดการโดยภาครัฐเพียงอย่างเดียว…

.

แนวคิดใหม่ของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้าง ร่วมร่าง แผนการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดเป็นกลไกใหม่ในชื่อ สมาคม greening up โดยกลุ่มนักออกแบบ นักพัฒนาเมือง พวกเขามีแผนการอย่างไร คำตอบถูกพูดถึงที่นี่ครั้งแรก…

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา