Green next Generation แนวทางใหม่ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวสาธารณะ(18 ก.ย. 65)

หัวใจสำคัญแห่งโอกาสการพลิกฟื้นพื้นที่รกร้าง สู่ พื้นที่สาธรณะสีเขียว คือ ‘การมีส่วนร่วม’ ทำอย่างไรจะมีกลไกสร้างแรงจูงใจดึงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามารวมพลังเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้มีคุณค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนเมือง

The Active ร่วมกับ We!park City Cracker และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัด กิจกรรม “Green next Generation แนวทางใหม่ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวสาธารณะ”

ช่วงแรก 13.10-14.50 เปิดข้อมูลของโอกาสการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ และร่วมสะท้อนประเด็น กำหนดโจทย์โดยผู้เชี่ยวชาญ โดย

● รศ.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● กรกช อรรถสกุลชัย Senior Executive Director และ Chief Non-Capital Market Solution Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

● ผศ.สิตางศุ์ พิลัยหล้า ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

● ยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ we!park

● พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย ผู้เชียวชาญจากหลายภาคส่วน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active