“Green next Generation แนวทางใหม่ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวสาธารณะ” ช่วงที่ 2 (18 ก.ย. 65)

The Active ร่วมกับ We!park City Cracker และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัด กิจกรรม “Green next Generation แนวทางใหม่ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวสาธารณะ”

นำเสนอข้อมูลจากการร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น

●กลไกและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะสีเขียวอย่างยั่งยืน

●มาตรการทางภาษี กองทุน กฎหมาย เพื่อกระตุ้นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียว

●ความเป็นไปได้ใหม่ต่อรูปแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียว

●แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active