“การพัฒนาเชิงอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน” (19 ธ.ค. 64)

คุณค่าความสำคัญการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ “หัวลำโพง”

มองพื้นที่ให้ลึกซึ้ง

เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสูงสุด

The Active ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่าย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ส่งสัญญาณถึงภาครัฐ ร่วมสะท้อนกับภาคประชาสังคม นักอนุรักษ์และผังเมือง ให้เห็นความสำคัญของ “หัวลำโพง” ในทุกมิติ

ร่วมเสวนาโดย

• ประภัสร์ จงสงวน |อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

• สราวุธ สราญวงศ์ |รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ

• วสุ โปษยนันทน์ |ประธานกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA)

• พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ | อุปนายกฝ่ายกฏหมาย สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (SCONTE)

• ยงธนิศร์ พิมลเสถียร| ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

• วีระพันธุ์ ชินวัตร |อุปนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (SCONTE)

• อาทิตย์ โกวิทวรางกูร | ผู้ดำเนินรายการ

• ปองขวัญ ลาซูส | ผู้ดำเนินรายการ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active