Public space ที่ร้างกลางเมือง เป็นอะไรได้บ้าง ? (12 ธ.ค. 64)

แลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาที่ว่างกลางเมือง

ตอบโจทย์การใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ พร้อมสร้างมูลค่าและความต้องการของชุมชน

สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ ไทยพีบีเอส และ The Active ชวนล้อมวงคุย การถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่” พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่รกร้างในเมือง

ร่วมพูดคุยโดย

• อัศนี บูรณุปกรณ์ | นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

• ศ.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ | ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร | คณะก่อการสวนผักคนเมืองเชียงใหม่

• วิชัย นะสุวรรณโน | ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคเหนือ• วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ | มูลนิธิชีววิถี(BioThai)

• รศ.ธนพร ศรียากูล : ที่ปรึกษา สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

• วชิรา วชิรนคร | ประธานชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า

• ณาตยา แวววีรคุปต์ | ดำเนินรายการ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active