FreeEnby TH x ครป. ขอเชิญร่วมสนทนากันทาง Clubhouse หัวข้อ “LGBTQIAN+ ในสังคมมุสลิม” ความเป็นอิสลามิกชนกับการดำรงอัตลักษณ์ตามเพศสภาพ

เปิดประเด็นสถานะของสตรีและผู้หลากหลายทางเพศในสังคมชาวมุสลิม โดย
นาดา ไชยจิตต์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย นักกิจกรรมLGBTQIN+ ชาวมุสลิมะห์ อิชย์อาณิคม์ ชิตวิเศษ เจ้าหน้าที่สื่อสาร มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ผู้ปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ร่วมแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเพื่อการก้าวต่อไปข้างหน้า โดย
พรรณิการ์ วานิช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า
สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาอิสลาม – สันติศึกษา
สุนี ไชยรส อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.)
ด้านขบวนผู้หญิง ความเท่าเทียมทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส
พัชราคำ นพเคราะห์ ผู้ประสานงานกลุ่ม FreeEnbyTh
คณาสิต พ่วงอำไพ สภานอนไบนารี่ กลุ่มนอนไบนารี่แห่งประเทศไทย

ชวนสนทนา โดย
วรภัทร วีรพัฒนคุปต์ กรรมการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กรรมการมูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

พบกันวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 18.00 น. Clubhouse (คลับ FREE ENBY TH) หรือลิงค์ https://www.clubhouse.com/event/PGzywXQb

จัดโดย
กลุ่ม FreeEnby TH
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
กลุ่มนอนไบนารีแห่งประเทศไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้