รู้เท่าทัน #CPTPP ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร สิทธิบัตรยา และความหลากหลายทางชีวภาพ


สภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก
ร่วมกับคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กขป. เขตพื้นที่ 6 และภาคีเครือข่าย จัดเวที Online EP.4 “รู้เท่าทัน #CPTPP” แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์และผลกระทบ CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership : ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก) ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร สิทธิบัตรยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

วันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 09:30-12:00 น. Facebook Live ทางเพจ ตะวันออกดีจัง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active