“พลเมืองประชาธิปไตยและพลังขับเคลื่อนสังคมของเยาวชน (Democratic Citizens and Civic Engagement of the Youth)”


ร่วมแลกเปลี่ยน รับฟัง และเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องพลเมือง ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของเยาวชน และพลังของสื่อดิจิตัล ในห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ในงาน “พลเมืองประชาธิปไตยและพลังขับเคลื่อนสังคมของเยาวชน(Democratic Citizens and Civic Engagement of the Youth)”


วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

09:00-09:30 ลงทะเบียน

09:30-09:40 กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09:40-10:00 Keynote โดย ธนาภรณ์ พรหมภัทร์ – ขิม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเด็น: พลเมือง ประชาธิปไตย ความเป็นธรรมทางสังคม

10:00-12:00 Session 1: พลเมือง ประชาธิปไตย ความเป็นธรรมทางสังคม นำเสนรายงาน “การสร้างความเป็นพลเมืองในประเทศไทย”
โดย อรรถพล ประภาสโนบล
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย

ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครูทวิช ลักษณ์สง่า ครูในเครือข่าย Thai Civic Education
ศุกรียา วรรณายุวัฒน์ นิสิตคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธญานี เจริญกูล กลุ่มนักเรียนเลว
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-15:00 Session 2: นิเวศ (Ecology) การเรียนรู้ความเป็นพลเมือง
ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฮัมดาน อ่อนหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
วิรดา แซ่ลิ่ม เพื่อนที่ไม่รู้จัก (แต่ล้วนรักประชาธิปไตย) ในทวิตเตอร์
ทิพากร ไชยประสิทธิ์ Decode
สหัสวรรษ ทาติ๊บ ชมรมการแสดงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกผู้แทนราษฏร พรรคก้าวไกล
ผู้ดำเนินรายการ: โตมร อภิวันทนากร

15:00-15:15 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00-17:00 Session 3: พลังขับเคลื่อนสังคมของเยาวชนในยุค Digital
ปานตา ธัญภัทรกุล แฮมทาโร่-วัฒนธรรมป๊อบ
ถิรธรรม เกษมเรืองกิจ กลุ่มเยาวชนพลเมืองเพื่อสังคมประชาธิปไตย-YCDS เชียงใหม่
เฟย กีรตรีพร คณะผู้หญิงปลดแอก (Women for Freedom and Democracy)
พรนรินทร์ ชิตมินทร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
วริษา สุขกำเนิด กลุ่มมาร์กซิสต์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอมรินทร์ อุ่นใจชน Unmuted project ม็อบที่ใช้ศิลปะเป็นตัวขับเคลื่อน
ผู้ดำเนินรายการ: ชัชฎา กำลังแพทย์, ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

17:00-17:15 สรุป โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/34SbU7N

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน #สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องจัดกิจกรรม

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active