“เทศกาลความยั่งยืน ” (Sustainability Festival)

ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาแบบทำลายล้างธรรมชาติมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน “เทศกาลความยั่งยืน ” (Sustainability Festival)

ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.

ณ อาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

10.00-11.00 น. เสวนา “โลกเปลี่ยน อาชีพเปลี่ยน เราต้องปรับตัว”
11.00-12.00 น. เสวนา “การเมืองของคนรุ่นใหม่ : เปลี่ยนประเทศได้ด้วยตัวเรา”
12.00-13.00 น. เสวนา “ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างไรให้คุ้มค่า”
13.00-13.30 น. การแสดงจาก TU Cheerleader / TU Ambassador
13.30-14.00 น. ปาฐกถา “วิกฤตปัญหาขยะและสภาวะโลกร้อน”
โดย นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย
14.00-15.30 น. เสวนา “วิกฤตปัญหาขยะและสภาวะโลกร้อน”
16.00-17.00 น. ประชุมเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงาน
ดูแลการแก้ปัญหาขยะในแม่น้าและทะเล
18.00-20.00 น. การแสดงลานอ.ป๋วย อ.ปรีดี

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

09.30-10.15 น. เสวนา “อนาคตอุดมศึกษา..ที่ต้องตอบโจทย์ผู้เรียน”
10.15-11.15 น. เสวนา “TCAS 64 Tips and Tricks”
11.15-12.00 น. เสวนา “ยุคนี้ทาไมต้องเรียนหลักสูตรนานาชาติ”
12.00-12.45 น. เสวนา “เรื่องราวและชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติธรรมศาสตร์”
12.45-13.30 น. การแสดงจาก TU Folksong
13.30-14.00 น. ปาฐกถา “ก่อนที่จะสายเกินไป : การลงมือแก้ปัญหาวิกฤต
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน”
โดย นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจาประเทศไทย
14.00-15.30 น. เสวนา “ก่อนที่จะสายเกินไป : การลงมือแก้ปัญหาวิกฤต
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน”

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

09.30-10.10 น.
ปาฐกถา “Why UN SDGs? And what is being done before it is too late?
โดย Ms Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand

10.15 น. เป็นต้นไป ประกวดโครงงานของนักศึกษา และการแสดงจากกองสันทนาการฯ

16.00-18.00 น. วิ่งเทรลบนหลังคาอาคารป๋วยและพื้นที่โดยรอบ ระยะ 5 และ 10 กิโลเมตร Rooftop Run

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active