มหกรรมไร่หมุนเวียน

เมื่อพูดถึง “แม่ฮ่องสอน” คุณนึกถึงอะไร?
.
นึกถึงแหล่งท่องเที่ยว เมืองสามหมอก ตัวเมืองที่มีขนาดเล็กไร้ตึกอาคารสูงๆ หรือ “ความยากจน” ของประชาชนที่ขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ?

แล้วคุณรู้หรือไม่? ว่าแม่ฮ่องสอนนี้เองที่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในประเทศไทย ถึงร้อยละ 87 ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด แม้จะยากจนที่สุด แต่ประชาชนในแม่ฮ่องสอนกลับมีความสุขที่สุด และเมืองแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และ 79 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดเป็นชาวกะเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ


ในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ จะเป็นวันครบรอบ 10 ปี มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน

“มหกรรมไร่หมุนเวียนและการสถาปนาพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553”

ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด
ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และชุมชนกะเหรี่ยงบ้านห้วยปูลิง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: พชร คำชำนาญ 0851777225
สุริยันต์ ทองหนูเอียด 0843784571

ดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ facebook: มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

https://bit.ly/30JrC1O

Author

Alternative Text
นักเขียน

The Active

กองบรรณาธิการ The Active