“#การฟ้องคดีอาญาโดยรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชน”

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญฟังเสวนาทางวิชาการ “ฬ.นิติมิติ”
เรื่อง

#การฟ้องคดีอาญาโดยรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

โดยวิทยากรจากทุกภาคส่วน

* ศ.ดร.คณิต ณ นคร
อดีตอัยการสูงสุด

* ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

* พ.ต.อ.ดร.มานะเผาะช่วย
เลขาธิการสมาคมพนักงานสอบสวน

* นายนิติธร แก้วโต
ทนายความ

ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย
* อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ เสริมศีลธรรม
คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

เพื่อร่วมกันขบคิดประเด็นปัญหา จากมุมมองของทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงในขณะนี้ ทั้งในประเด็นหลักการ ทัศนะ แนวทาง พร้อมนำข้อเสนอแนะสู่การพัฒนาระบบการฟ้องคดีอาญาโดยรัฐ การใช้และการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เพื่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

ในวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ทาง FB Live จาก เพจ #LawChula

Author

Alternative Text
นักเขียน

The Active

กองบรรณาธิการ The Active