EP.99 Peace Survey สำรวจเสียงสู่สันติภาพ

The Active Podcast EP.99

เสียงของประชาชน จะมีส่วนต่อการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ได้อย่างไร? เมื่อหนึ่งในข้อค้นพบสำคัญของการทำ Peace Survey คือ นโยบายรัฐอาจยังสวนทางกับความรู้สึกและการรับรู้ของคนในพื้นที่…

.

ชวนทำความรู้จัก “Peace Survey” หรือ “โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่เริ่มต้นจากกระบวนการทางวิชาการด้วยความร่วมมือของหลายองค์กร สู่การขยายผล สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้ และข้อค้นพบสำคัญจากการสำรวจครั้งล่าสุด

.

The Active Podcast คุยกับ 2 นักวิชาการจากโครงการฯ ‘ผศ.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์’

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล และ ‘ผศ.กุสุมา กูใหญ่’ สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์

.

ชวนคุยโดย ‘อรุชิตา อุตมะโภคิน’ และ ‘รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์’ ใน The Active Podcast EP.99 | Peace Survey สำรวจเสียงสู่สันติภาพ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม