EP.125 | 10 ปี โต๊ะพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ พลวัตการเปลี่ยนแปลง จุดอ่อน–จุดแข็ง ที่ต้องเรียนรู้

The Active Podcast

นับตั้งแต่ปี 2547 เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา มีการริเริ่มกระบวนการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มขบวนการอย่างเป็นทางการขึ้น

ความต่อเนื่องของการพูดคุยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน สร้างการรับรู้ และความเปลี่ยนแปลงไม่น้อย แต่จะสะท้อนภาพการมีส่วนร่วม ที่นำไปสู่เป้าหมายร่วมกันของทุกคนในสังคมได้หรือไม่ 

The Active ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เปิดเวทีพูดคุย เพื่อมองสู่อนาคตของกระบวนการพูดคุยสันติภาพ วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่นำสู่สันติสุขที่ทุกฝ่ายคาดหวัง พูดคุยกับ รศ.โคทม อารียา และ รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช 2 นักวิชาการด้านสันติศึกษา ที่ติดตามปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้อย่างใกล้ชิด

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม