EP.126 | 10 ปี โต๊ะพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ เสียงจากภาคประชาชน สู่การเปิดพื้นที่ร่วมตัดสินใจ

The Active Podcast

“คุยถูกกลุ่มหรือไม่ ทำไมเหตุการณ์ความรุนแรงจึงยังเกิดขึ้น ?”

เป็นคำถามจากสังคมที่เกิดขึ้นมาตลอดกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ซึ่งเดินทางมาร่วม 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2556 มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายมิติ

มีองค์ประกอบของการพูดคุยมากมาย ทั้งฝ่ายไทย มาเลเซีย และภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะ “ภาคประชาสังคม” ที่ทำหน้าที่อย่างสำคัญในการสร้างการรับรู้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และกำหนดประเด็นความต้องการ 

เสียงของประชาชน ดังไปถึงโต๊ะพูดคุยอย่างเป็นทางการหรือไม่ The Active ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล วิเคราะห์ก้าวต่อไปของภาคประชาชน และกระบวนการพูดคุยสันติภาพ กับ มูฮำมัดอาลาดี เด็งนิ และ รักชาติ สุวรรณ 2 เครือข่ายภาคประชาชนที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างใกล้ชิด

ติดตามใน The Active Podcast EP.  : 10 ปี โต๊ะพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ ตอนที่ 2 “เสียงจากภาคประชาชน สู่การเปิดพื้นที่ร่วมตัดสินใจ”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม