EP.116 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ชายแดนใต้

The Active Podcast EP.116

ปรากฏการณ์ชุมชนพุทธร้างและถดถอยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่เกิดขึ้นหลังปี 2547 ด้านหนึ่งสะท้อนผลของเหตุการณ์ความรุนแรง แต่อีกด้าน นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ของคนต่างศาสนาในพื้นที่ก็อาจลดลงตามไปด้วย ไม่เป็นผลดีกับกระบวนการสันติภาพระยะยาว

คุยกับ ‘สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์’ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ผู้ศึกษาเรื่อง “สถานการณ์ชาวพุทธ และมุมมองของชาวพุทธใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพูดคุยสันติสุข” ที่ชวนให้เห็นถึงต้นทุนของชุมชน และปัจจัยที่จะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคนต่างศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

ชวนคุยโดย ‘อรุชิตา อุตมะโภคิน’ และ ‘รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์’ ใน The Active Podcast EP.116 | ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ชายแดนใต้

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
VIDEO EDITOR

กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

ผู้รู้ | ผู้ตื่น | ผู้แก้งาน ...กราบบบส์